Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Podcastów UPWr

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Niepoprawne opisy alternatywne do części zdjęć.
 2. Powtarzające się nazwy linków na kilku podstronach.
 3. Odnośniki do portalu Facebook w na podstronach zawierających aktualności w wersji kontrastowej nie spełniają wymogów WCAG 2.1. Wynika to z konieczności zachowania zgodności z księgą znaku tego portalu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-10-28
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-10-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dr Dorota Sikora.
 • E-mail: kontakt@upwr.edu.pl
 • Telefon: 71 320 5030

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dział Promocji
 • Adres: ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław
 • E-mail: kontakt@upwr.edu.pl
 • Telefon: 71 320 5030

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAAA, a rozmiar czcionki na poziomie A A+ A++.
 • Strona zgodna jest z wytyczną 2.1.2 Klawiatura niezablokowana (A).

Inne informacje i oświadczenia

Informujemy, że treści niedostępne wynikające z błędów redaktorskich są systematycznie poprawiane. Dodatkowo prowadzimy prace nad zwiększeniem dostępności, opisem alternatywnym do grafik.