Polityka prywatności

KIM JESTEŚMY

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to jedna z najlepszych specjalistycznych uczelni w kraju. Prowadzi kształcenie i badania w dziedzinie nauk rolniczych, ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych. Uczelnia notowana jest w międzynarodowym Rankingu Szanghajskim w kategorii najlepszych uczelni świata w dziedzinach: Food Science and Technology, Veterinary Sciences i Chemical Engineering, a weterynaria, nauki o żywności, geodezja i kartografia oraz zootechnika znalazły się na krajowym podium kierunków studiów w rankingu „Perspektyw”. Dyscyplina technologia żywności i żywienia otrzymała w ostatniej ewaluacji ocenę wyróżniającą A+. Z kolei nasza weterynaria została uznana przez Polską Komisję Akredytacyjną za „Doskonały kierunek”, może pochwalić się także pozytywną oceną Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE).

Te i inne osiągnięcia sprawiły, że UPWr znalazł się w gronie 20 najlepszych uczelni w Polsce, które stanęły do konkursu o tytuł uczelni badawczej. W 2022 roku UPWr dołączył do prestiżowego grona konsorcjów Uniwersytetów Europejskich z sojuszem EU GREEN składającym się z 9 europejskich uczelni.

Nasz nowy projekt popularyzujący wyniki badań to podcasty „Mamy zielone pojęcie”. Cieszymy się, że nas odwiedziłeś. 

Poznaj nas lepiej na upwr.edu.pl.

CIASTECZKA

Na stronie używamy ciasteczek:

Podstawowych

 • PHPSESSID – identyfikator sesji użytkownika pozwalający na zapamiętanie ustawień użytkownika oraz logowanie osób zarządzających witryną,
 • cookieyes_consent – identyfikator akceptacji ciasteczek witryny przechowujący wartość logiczną zgody użytkownika,

Analitycznych

 • _ga – plik instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych odwiedzających. Przechowywane mogą być także dane dotyczące źródła pozyskania odbiorcy.
 • _ga_6XC3EG9ER8 – zainstalowany przez Google Analytics.

GROMADZENIE DANYCH

Strona podcasty.upwr.edu.pl przechowuje zapytania kierowane do naszego serwera. Przechowujemy informacje:

 • publiczny adres IP komputera, z którego przyszło zapytanie,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • informacje o Twojej przeglądarce,
 • informacja o czasie, w którym przesyłane były dane z serwera.

Informacje te nie zawierają danych dotyczących Twojej tożsamości, ale – w połączeniu z innymi informacjami – mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na mocy przepisów regulujących ochronę danych osobowych.

Jeśli zostałeś subskrybentem naszego newslettera, mamy Twój adres e-mail, abyś otrzymywał informacje o najnowszych odcinkach.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator i inspektor danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław.

Z inspektorem danych osobowych można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
 • telefonicznie: 71 320 5212;
 • mailowo: iod@upwr.edu.pl.

Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych

Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 • prowadzenia komunikacji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, jeśli zainicjujesz taką komunikację – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązek prawny w szczególności wynika z: ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; ustawy z dnia 16 lipca 2016 r. Prawo telekomunikacyjne, ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne);
 • poprawy jakości usług – administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze strony – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ułatwieniu korzystania ze strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług);
 • wysyłki newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane).

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy muszą przetwarzać dane w związku z realizowanym zadaniem. 

Odbiorcami danych mogą być także podmioty (np. firma obsługująca wysyłkę maili do newslettera), którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych. 

Nie obawiaj się jednak – w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych z tymi odbiorcami została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykorzystujemy narzędzia firm trzecich, np.:

 • Google Inc. (Google Analytics, Google Tag Manager)
 • Meta (Facebook Pixel)

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do chwili realizacji celu, w którym dane zostały zebrane, a następnie w przypadkach, które tego wymagają, przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz przepisach ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Ci realizację wszystkich praw na zasadach określonych przez RODO, tj. prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.